Sodelovanje s SLING

Slovenska iniciativa za nacionalni grid


SLING je konzorcij za razvoj omrežja grid in upravljanje razpršenih računskih infrastruktur v Sloveniji. Vodi ga Arnes, ki tudi zastopa Slovenijo v evropskih in svetovnih organizacijah ter uporabnikom zagotavlja osrednje nacionalne infrastrukturne storitve ter dostop do Arnesove gruče.

SLING in konzorcij HPC RIVR sta 1. 6. 2018 sklenila pogodbo o medsebojnem sodelovanju. HPC RIVR je vključen v nacionalno infrastrukturo SLING in nacionalni grid. Sodelovanje poteka na področju izobraževanja, izmenjave in prenosa znanja.

Mrežo HPC partnerjev predstavljajo javne raziskovalne organizacije Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, Fakulteta za strojništvo UL, Fakulteta za matematiko in fiziko UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL, Univerza v Novi Gorici, Institut “Jožef Stefan”, Kemijski inštitut, Inštitut za novejšo zgodovino in Arnes. Poleg tega SLING spodbuja vključitev novih partnerjev z namenom uporabe HPC.

SLING s priporočili sodeluje pri določanju programske in strojne opreme HPC RIVR ter pri določanju pravil dostopa in uporabe HPC RIVR.

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures