Prvine odprtega dostopa

HPC RIVR je zasnovan kot nacionalna infrastruktura odprtega dostopa. Temelji na izhodiščih Evropske listine o dostopu do raziskovalnih infrastruktur (European Charter for Access to Research Infrastructures).


Odprti dostop do javnih znanstveno-raziskovalnih infrastruktur in infrastruktur, ki so pretežno v uporabi ali upravljanju javnih izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih organizacij, je ključna komponenta evropske strategije promocije odprte znanosti in odprtega inoviranja.

V okviru konzorcija HPC RIVR deluje Operativna skupina za odprti dostop, ki v sodelovanju s konzorcijem SLING določa merila in postopke za pridobitev dostopa ter prioritete uporabe virov HPC RIVR. Operativno skupino za odprti dostop sestavljajo operativni skrbniki HPC RIVR, ki jih imenuje Upravni odbor konzorcija na predlog partnerjev. Član je lahko tudi predstavnik SLING. Odprti dostop uporabnikov in skupin do infrastrukture HPC RIVR temelji na ločenih korakih overjanja in poverilnice za dostop. Pri dodeljevanju časovno omejenih virov, kot so procesorske in diskovne kapacitete superračunaliških virov, se določene različne prioritete. Uporabljamo virtualizirane storitve ter diskovna polja.

Zahvala

V okviru odprtega dostopa so uporabniki in skupine obvezani, da pri objavah in uporabi rezultatov, ki so nastali z uporabo superračunalniške infrastrukture HPC RIVR, navedejo ustrezno zahvalo in uporabljeni HPC sistem. Iz spodnjega seznama izberite ustrezno besedilo zahvale.

HPC Maister

Avtorji se zahvaljujejo konzorciju HPC RIVR* (www.hpc-rivr.si) za sofinanciranje raziskave z uporabo zmogljivosti HPC sistema MAISTER na Univerzi v Mariboru (www.um.si).

HPC Trdina

Avtorji se zahvaljujejo konzorciju HPC RIVR* (www.hpc-rivr.si) za sofinanciranje raziskave z uporabo zmogljivosti HPC sistema TRDINA na Fakulteti za informacijske študije Novo mesto (www.fis.unm.si).

HPC Vega

Avtorji se zahvaljujejo konzorciju HPC RIVR* (www.hpc-rivr.si) za sofinanciranje raziskave z uporabo zmogljivosti HPC sistema VEGA na Institutu informacijskih znanosti (www.izum.si).

*Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR – »Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.«

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures