O projektu in partnerjih

Projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR je namenjen vzpostavitvi nacionalnega superračunalniškega centra z glavnim ciljem krepitve visokozmogljivih računskih (High-Performance Computing – HPC) kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora.


Gre za celostno vizijo, ki zasleduje horizontalno usmerjen cilj v mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s področji Strategije pametne specializacije Slovenije (S4). Izvedba projekta sledi ciljem Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva, s podpisom katere se je Slovenija zavezala k vzpostavljanju integrirane in dostopne visoko zmogljive računalniške infrastrukture. V povezavi z evropskimi podatkovnimi zmogljivostnimi in omrežno infrastrukturo bo visoko zmogljivo računalništvo omogočilo Evropski uniji povečati konkurenčnost raziskav in gospodarstva.


Univerza v Mariboru

Prijavitelj in koordinator projekta.
Vzpostavitev delovanja prototipnega HPC RIVR @ UM, izvajanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti ter izobraževanje.

Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
rektorat@um.si

Institut informacijskih znanosti

Konzorcijski partner.
Vzpostavitev delovanja primarnega HPC RIVR @ IZUM, izvajanje sistemsko podpornih aktivnosti ter izobraževanje.

Institut informacijskih znanosti
Prešernova ulica 17
2000 Maribor
izum@izum.si

Fakulteta za informacijske študije Novo mesto

Konzorcijski partner.
Vzpostavitev delovanja opreme za oddaljeni dostop HPC RIVR @ FIŠ, izvajanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti ter izobraževanje.

Fakulteta za informacijske študije
Ljubljanska cesta 31a
8000 Novo mesto
info@fis.unm.si

Vodja projekta
dr. Zoran Ren, Univerza v Mariboru

Trajanje
1. 3. 2018 – 31. 3. 2021 (obdobje zajema vzpostavitev in zagon superračunalniškega centra)

Skupna višina sredstev
20 milijonov EUR

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v obsegu 80 % ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v obsegu 20 %.
Operacija je vezana na vsebino Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostna os 1: “Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva”, prednostna naložba 1.1: “Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena”, specifični cilj 1.1.1: “Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja”.

Example One CILJI Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Podatkovno skladišče za
slovensko R&I dejavnost
Nadgradnja obstoječih
HPC zmogljivosti
Mreža HPC
partnerjev
Razvoj znanj,
virov in kadrov
Infrastruktura za odprte
raziskovalne podatke
(Open Research Data)
Vključitev v mednarodna združenja PRACE
Partnership for Advanced
Computing in Europe
EuroHPC
Joint Undertaking
EGI
European Grid
Infrastructure
ESFRI
European Strategy
Forum on Research
Infrastructures